Algemene voorwaarden Van Thiel Motorenrevisie B.V.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Van Thiel Motorenrevisie B.V.. Deze besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Heteren. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

onder nummer 74565044. Deze vennootschap zal hierna worden aangeduid met “VTMR”.

2. Definities

aanbouwdelen: de motoronderdelen die niet tot het kale motorblok behoren, zoals o.a.

compressor, inlaatspruitstuk, luchtcirculatie en toebehoren, olie en

turbo e.d.

afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met

VTMR sluit;

overeenkomst: de overeenkomst van koop/verkoop, van opdracht of aanneming van

werk, althans iedere andere overeenkomst die door VTMR wordt

gesloten;

revisiemotor: een gereviseerd kaal motorblok zonder aanbouwdelen;

VTMR: Van Thiel Motorenrevisie B.V.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die door VTMR wordt

gesloten alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van VTMR,

maar ook ten behoeve van derden die in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door

VTMR zijn ingeschakeld.

3.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van VTMR ook gedaan, zijn steeds

vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst

geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere

omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor VTMR niet bindend. Kleine afwijkingen

zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen VTMR gerechtigd is, zonder

voorkennis of medeweten van afnemer, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de

door haar verkochte zaak en/of door haar te verrichten werkzaamheden aan haar aangeboden

zaken.

3.4 Mondelinge toezeggingen of aanspraken door of namens VTMR gedaan of gemaakt, zijn slechts

bindend indien er voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Indien er geen schriftelijke overeenkomst door VTMR is afgegeven, geldt de schriftelijke

bevestiging van VTMR, dan wel de afleverbon, dan wel de factuur van VTMR als bewijs van het

bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

3.6 De algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing en worden hierbij

uitdrukkelijk verworpen.

4. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst met de afnemer komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door VTMR in

de vorm van een afleverbon of factuur, dan wel doordat VTMR aanvangt met de uitvoering van

de overeenkomst.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Indien de (goede) uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is VTMR gerechtigd bepaalde

werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VTMR aangeeft dat deze noodzakelijk

zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor

het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VTMR worden verstrekt. Indien voor de uitvoering

van de overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan VTMR zijn verstrekt, heeft VTMR het

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende

extra kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

6. Levering

6.1 Bestellingen van revisiemotoren en onderdelen worden zo spoedig mogelijk, doch afhankelijk van

de beschikbare voorraad, uitgevoerd.

6.2 De juridische plaats van levering is af magazijn ongeacht of de afnemer de kosten van eventueel

transport of verzekering betaalt. Alsdan geldt ook het risico voor de afnemer.

6.3 Overeengekomen levertijden of termijnen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden,

gelden niet als fatale termijn. In geval van overschrijding van een termijn dient de afnemer VTMR

schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te stellen om haar verplichting

alsnog na te komen.

6.4 Revisiemotoren of onderdelen die besteld c.q. geleverd zijn na opgave van de afnemer worden

niet teruggenomen als er geen sprake is van overeengekomen garantie. VTMR zal bepalen of de

geleverde zaak wordt teruggenomen en/of hiervoor kosten bij de afnemer in rekening worden

gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Levering van zaken vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle

vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de afnemer in de nakoming van de met

VTMR gesloten overeenkomst(en) alsmede voor vorderingen ter zake van door of namens VTMR

ten behoeve van de afnemer uitgevoerde werkzaamheden.

7.2 VTMR is bevoegd om indien de afnemer met betaling te laat is, dan wel indien een gegronde

reden bestaat om aan te nemen dat de afnemer niet of te laat zal betalen, alle door VTMR

geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven terug te nemen.

8. Controle en klachtplicht

8.1 De afnemer dient geleverde zaken onmiddellijk bij of na (af)levering te controleren en uiterlijk

binnen veertien dagen vanaf het moment van levering gebreken schriftelijk te melden aan VTMR.

Indien binnen deze termijn geen klachten over gebreken bij VTMR zijn gemeld, dan staat tussen

partijen bindend vast dat het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt en kan de afnemer er

geen beroep meer op doen dat het geleverde gebreken vertoont;

8.2 De afnemer is verplicht klachten over een factuur van VTMR, op straffe van verval van alle rechten,

binnen de betalingstermijn schriftelijk bij VTMR te hebben ingediend.

8.3 Klachten van de afnemer laten de betalingsverplichting onverlet en geven geen recht op

opschorting of verrekening.

9. Prijzen

9.1 De opgegeven prijzen zijn berekend voor levering te Heteren en steeds exclusief BTW en andere

heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

9.2 Wijzigingen in arbeidsloon of in de kostprijs van onderdelen of materialen, voor zover die

onmiddellijk ter zake van de overeengekomen levering c.q. prestatie worden besteed

respectievelijk gebruikt, is VTMR gerechtigd aan de afnemer door te berekenen.

10. Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal facturering van de levering c.q. prestatie

geschieden zodra de levering door VTMR heeft plaatsgevonden dan wel de door de haar

uitgevoerde werkzaamheden zijn voltooid dan wel zodra de afnemer met de afname in verzuim

is. Er geldt een betalingstermijn van acht dagen na factuurdatum.

10.2 Het staat VTMR vrij bij het leveren van een bestelling of uitvoeren van werkzaamheden een

voorlopige of gedeeltelijke betaling te verlangen.

10.3 Indien de afnemer de overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij/zij zonder in

gebrekestelling in verzuim. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is in een dergelijk

geval over het opeisbare bedrag een contractuele rente van 1 % per maand vanaf de

verzuimdatum aan VTMR verschuldigd.

10.4 Indien VTMR genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee

gepaard gaande kosten zoals administratiekosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,

waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de afnemer.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven

bedrag met een absoluut minimum van € 125,- exclusief BTW.

11. Inruil

Tenzij anders op de factuur is vermeld, dient bij iedere levering van een revisiemotor of

onderdelen de afnemer een ouder motor of onderdelen in een complete en gedemonteerde staat

binnen 14 dagen na levering bij VTMR in te leveren. Indien de afnemer hiermee in gebreke blijft,

zal aan hem/haar alsnog het prijsverschil zonder inruil in rekening worden gebracht.

12. Risico en aansprakelijkheid

12.1 Motorvoertuigen en andere zaken waarin revisiemotoren of andere onderdelen worden ingebouwd

blijven steeds, ook indien zij zich onder VTMR bevinden, voor risico van de afnemer. De afnemer

vrijwaart VTMR tegen alle vorderingen en aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende

schade te dier zake.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van VTMR is beperkt tot het factuurbedrag (exclusief btw) van de

betreffende levering of, in geval van een andersoortige overeenkomst dan koop/verkoop, tot het

loon c.q. de prijs die partijen voor de werkzaamheden van VTMR zijn overeengekomen en door

de afnemer tijdig is voldaan.

12.3 VTMR is niet aansprakelijk voor gevolgschade van de afnemer. Onder gevolgschade wordt in ieder

geval – maar niet uitputtend begrepen – eventuele schade die na levering van de revisiemotor of

onderdelen – is ontstaan aan het motorvoertuig waarin deze revisiemotor of onderdelen zijn

ingebouwd of om wat voor reden dan ook zijn uitgebouwd evenals de gemaakte kosten voor inen

uitbouw van de revisiemotor of onderdelen.

12.4 De hiervoor genoemde exoneraties gelden niet indien de klant aantoont dat de schade is te wijten

aan opzet en of grove schuld van VTMR.

12.5 VTMR is niet aansprakelijk voor gebreken van aanbouwdelen en daaruit voortvloeiende schade

voor de afnemer of derden.

12.6 VTMR is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuist, onzorgvuldig of

ondeskundig gebruik van de geleverde revisiemotor en/of onderdelen door de afnemer of door

hem ingeschakelde derden.

13. Garantie

13.1 Tenzij anders op de factuur vermeld, verleent VTMR bij een normaal gebruik van de door haar

geleverde revisiemotoren en onderdelen gedurende 3 maanden na factuurdatum garantie aan de

afnemer op gebruikte motoren en onderdelen met uitzondering van elektrische onderdelen.

13.2 Tenzij anders op de factuur vermeld, verleent VTMR bij een normaal gebruik van de door haar

geleverde revisiemotoren en onderdelen gedurende 6 maanden na factuurdatum garantie aan de

afnemer op revisiemotoren en onderdelen met uitzondering van elektrische onderdelen.

13.3 Tenzij anders is overeengekomen, vallen aanbouwdelen niet onder de in artikel 13.1 en 13.2

opgenomen garantie.

13.4 Wil er sprake zijn van normaal gebruik in de zin van artikel 13.1 en 13.2 en aldus aanspraak

kunnen worden gemaakt op de daarin opgenomen productgarantie, dan moet afnemer in ieder

geval de garantievoorwaarden die VTMR bij aflevering verstrekt c.q. op de factuur vermeldt strikt

naleven. Deze houden o.a. in dat afnemer verplicht is na aflevering zelf te zorgen voor:

– de montage van een nieuwe oliekoeler;

– het (laten) testen en reinigen van de turbo, verstuivers en het roetfilter;

– het goed (laten) reinigen van de aanbouwdelen (inlaatspruitstuk/intercooler);

– het op oliedruk zetten van de motor voor het starten en het laten lopen van de revisiemotor.

14. Verval

Alle vorderingsrechten van de afnemer jegens de afnemer, hetzij uit hoofde van een tekortkoming

in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op

enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de

afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die

vorderingsrechten en de afnemer de betreffende vorderingen niet binnen de periode van één jaar

in rechte aanhangig heeft gemaakt.

15. Ontbinding en gevolgen

15.1 VTMR is gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien de

afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wordt

toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderzijds zijn/haar beschikking over

zijn/haar vermogen of delen daarvan verliest.

15.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De

afnemer is aansprakelijk voor de door VTMR geleden schade, onder meer bestaande uit

winstderving en eventuele transportkosten.

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden bij

uitsluiting beslecht door de Rechtbank Gelderland.